1. Thao tác với tệp dữ liệu Trắc nghiệm
2. Lựa chọn và làm Trắc nghiệm