Dữ liệu Bài đọc biên soạn theo www.SpotlightEnglish.com (tiếng Anh đọc chậm)
Bao gồm TEXTAudio đọc chậm, vô cùng hữu ích cho các bạn luyện nghe và nói, phân loại theo các lĩnh vực
Biography
Entertainment
Healthy Living
Relationship
Science and Technology
Society

Video mẫu: Marie Curie