Dữ liệu Từ điển Anh - Việt và Việt - Anh
English - Vietnamese : Từ điển Anh - Việt
Vietnamese - English : Từ điển Việt - Anh