Dữ liệu Từ điển Pháp - Việt và Việt - Pháp
French - Vietnamese : Từ điển Pháp - Việt
Vietnamese - French : Từ điển Việt - Pháp